جزوه شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی

 جزوه شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانوشیمی می باشد که مطابق با آخرین تغییرات آزمون دکتری به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 158 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: تعادل

فصل دوم قانون اول مفاهیم

فصل سوم: قانون اول ماشین

فصل چهارم: قانون دوم مفاهیم

فصل پنجم تغییر انرژی داخلی با حجم

فصل ششم: تبدیل فیزیکی مواد خالص

فصل هفتم: مخلوط های ساده

فصل هشتم: نمودارهای فاز

فصل نهم: تعادل شیمیایی

فصل دهم: الکتروشیمی تعادلی

فصل یازدهم: معادله وانت هوف

فصل دوازدهم: مبانی مکانیک کوانتومی

فصل سیزدهم: مدلهای مهم کوانتومی

نمونه سوالات تستی هر فصل

پاسخنامه سوالات تستی هر فصل

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول: تعادل
ماده

مدل سنتیکی گازها، این است که گاز به صورت حرکات تصادفی دائمی مجموعهای از ذرات در نظر گرفته میشود. و گاز کامل، مدل ایدهآلی از حالت گازی ماده است. یک جسم به شکل ذاتی و خالص یک ماده است و مقدار آن برحسب مول، گزارش میشود. یک مول برابر با تعداد اتمهای موجود در 12 گرم کربن 12 میباشد. و از نظر تجربی، برابر با 6/02 است. 
خاصیت شدتی، مستقل از مقدار جسم موجود در نمونه است. دو مثال از خواص مقداری، جرم و حجم است. و از خواص شدتی، دما، دانستیه جرمی و فشار را میتوان نام برد.
تقسیم بر مقدار جسم موجود در نمونه میباشد. خاصیت مولی، یک ،x مقدار خاصیت مقداری نمونه ،Xm ، خاصیت مولی خاصیت شدتی است زیرا مستقل از مقدار جسم موجود در نمونه میباشد.
یعنی حجم نمونه، تقسیم بر مقدار جسم موجود در نمونه است. ،(Vm ) حجم مولی
غلظت مولی(مولاریته) برابر با مقدار جسم حل شده تقسیم بر حجم محلول است.
غلظت مولی معمولاً برحسب مول بر لیتر بیان میشود. مولاریته برابر با مقدار جسم حل شونده تقسیم بر جرم حلال میباشد. و واحد آن برحسب تعداد مولهای حل شونده در هر کیلوگرم حلال میباشد.
انرژی
توان انجام کار را انرژی میگویند. انرژی را نمیتوان بوجود آورد و نمیتوان از بین برد (قانون بقای انرژی) انرژی سنتیک، حرکت میکند، انرژی V که با سرعت m یک جسم، انرژی مربوط به حرکات آن است. برای جسمی به جرم ، Ek سنتیک برابر با mV2 12
یک جسم، انرژی مربوط V است. انرژی سنتیک یک جسم ساکن، صفر میباشد. انرژی پتانسیل به موقعیت آن است. برای مثال، انرژی پتانسیل یک جسم در سطح زمین، صفر است و انرژی پتانسیل الکتریکی دو ذره از سطح زمین باشد، انرژی h در ارتفاع ،m ی باردار در فاصله بینهایت از یکدیگر، صفر است. هرگاه جسمی به جرم
شتاب سقوط آزاد نامیده میشود. 

سؤالات مربوط به فصل دوم: قانون اول مفاهیم

1 Qp. اگر برای یک واکنش شیمیایی،
گرمای واکنش در دما و فشار ثابت و DHتغییر آنتالپی واکنش باشد، درD = H qP تحت کدام یک از شرایط زیراست؟ 
1) اجزاء واکنش گاز ایدهآل باشند. 
2) کار انبساطی یا مکانیکی، تنها نوع کار باشد. 
3) واکنش تعادلی باشد. 
4) واکنش در ظرف در بسته انجام شود. 


2. گرمای حاصل از یک واکنش شیمیایی در دما و حجم ثابت به شرط آنکه هـیچ گونـه کـاری بـه جـز کـارانبساطی نداشته باشد برابر است با: 
1) تغییرات آنتالپی                     2) حاصلضرب تغییرات آنتروپی در دما 
3) تغییرات انرژی داخلی             4) هیچکدام از جوابهای فوق 

 

جواب سوالات فصل دوم 
 
1. گزینه 2 درست است. 
DHT کمیتهای HT و  D متناظر با اختلاف آنتالپی بین فرآوردهها و واکنشها در همان دمـای T هسـتند و DH بـرای °واکنشی در فشار ثابت در سیستمی که فقط کار انجام میدهد، DH برابر با qp یعنی گرمایی است که وارد سیستم و یـا از آن خارج میشود. 
2. جواب گزینه 3 است. 
 DU = -pdV + qD = U q.
سؤالات مربوط به فصل سوم: قانون اول ماشینی 

1. برای این که گازی ضمن انبساط ژول تامسون در گسترهی T و P سرد شود میبایست ضریب ژول تامسـون در گسترهی Tو P موردنظر .......... باشد. 
1) صفر                   2) منفی 
3) مثبت                 4) کوچکتر و مساوی صفر 

جواب: گزینه 3 درست است. 
برای تغییرات دما با فشار در آنتالپی ثابت، ضریب ژول تامسـون را بـه دسـت مـیآورد. در گازهـای ایـدهآل ضـریب ژول تامسون و ضریب ژول تامسون هم دما برابر با صفر است. ولی در گازهای حقیقی، اگر در گسترهای از دما و فشار m ñ jT 0با
تراکم گاز، دما پایین خواهد آمد. دمایی که در آن ضریب ژول تامسون تغییر علامت میدهد، دمای وارونگی نام دارد.
و...

 

 


 


قیمت : 25000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه شیمی فیزیک

جزوه شیمی فیزیک 1

جزوه شیمی فیزیک پیشرفته

جزوه شیمی فیزیک 2

دانلود جزوه شیمی فیزیک

جزوه کوانتوم رشته نانو شیمی

دانلود جزوه کوانتوم رشته نانو شیمی

جزوه کوانتوم رشته نانوشیمی

کتاب جزوه کوانتوم رشته نانو شیمی

جزوه شیمی فیزیک و کوانتوم دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه شیمی فیزیک و کوانتوم دانشگاه پیام نور

جزوه شیمی فیزیک و کوانتوم دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 158
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 180
حجم 1/1 مگابایت
دسته جزوه